Regulamin Konferencji: "I JESIENNE SPOTKANIA Z HIPIATRIĄ"

"Najczęstsze problemy zdrowotne koni sportowych i rekreacyjnych - profilaktyka"

Wrocław, 17.-18.11.2018 r.

I. Postanowienia ogólne

1. Konferencja I JESIENNE SPOTKANIA Z HIPIATRIĄ :"Najczęstsze problemy zdrowotne koni sportowych irekreacyjnych - profilaktyka" (zwana dalej "Konferencją") odbędzie się wdniach 17.-18. listopada 2018 r. we Wrocławiu.

2. Sesje poranne - wykładowe, odbędą się w sali konferencyjnej Hotelu NOVOTEL Wrocław City, ul. Wyścigowa 35; 53-011 Wrocław.

3. Sesje popołudniowe - prezentacje praktyczne odbędą się wkompleksie krytych ujeżdżalni Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych PARTYNICE, ul. Zwycięska 2; 53-033 Wrocław.

4. Organizatorem Konferencji jest Julia Bartczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EquiProFit Julia Bartczak (ul. Kamieńskiego 152/2; 51-124 Wrocław), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej dnia19.05.2015r.

5. Oficjalną stroną internetową Konferencji jest: www.konferencja.hipiatria.pl

6. Wszelką korespondencję dotyczącą Konferencji należy kierować na adres mailowy: konferencja@hipiatria.pl

II. Zasady uczestnictwa

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Konferencji, ajego akceptacja stanowi integralną część procesu rejestracji iniezbędny warunek uczestnictwa wKonferencji.

2. Warunkiem uczestnictwa wKonferencji jest zgłoszenie uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.

3. Rejestracja Uczestników prowadzona jest do dnia 12. listopada 2018 r. do godziny 24.00.

4. Rejestracja Uczestników możliwa jest tylko iwyłącznie zapośrednictwem Formularza zgłoszeniowego na stronie Konferencji (www.konferencja.hipiatria.pl).

5. Dokonanie rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne zakceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę konferencyjną wciągu trzech dni roboczych od dnia dokonania rejestracji na konto:

mBank 49 1140 2004 0000 3602 7772 6871 EquiProFit Julia Bartczak ul.Kamieńskiego 152/2; 51-124 Wrocław

Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku Organizatora.

7. Informacje owysokości opłaty konferencyjnej oraz warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Konferencji (www.konferencja.hipiatria.pl).

8. Wysokość opłaty konferencyjnej uzależniona jest od terminu dokonywania rejestracji iewentualnych uprawnień Uczestnika do skorzystania ze zniżki studenckiej.

9. Wysokość opłaty konferencyjnej wzależności od terminu dokonywania rejestracji przedstawia poniższa tabela:

 

REJESTRACJA WCZESNA

do 30.09.2018

REJESTRACJA

od 1.10.2018

NORMALNA 350 zł 450 zl
STUDENCKA 200 zł 250 zł

 

10. Do skorzystania ze zniżek studenckich uprawnione są osoby, które wczasie odbywania się Konferencji legitymują się ważną legitymacją studencką bądź posiadają dyplom ukończenia studiów wroku 2018 (bez względu na kierunek). Zniżki studenckie nie przysługują studentom lub absolwentom studiów doktoranckich ipodyplomowych.

11. Osoby wybierające opcję ze zniżką studencką są zobowiązane do okazania dokumentu, uprawniającego do skorzystania ztej zniżki (legitymacja lub dyplom) wdniu Konferencji przy rejestracji na stanowisku organizatora. Wprzypadku stwierdzenia przez Organizatora (lub osobę go reprezentującą lub działającą wimieniu Organizatora) braku uprawnień uczestnika do skorzystania ze zniżki, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia brakującej części opłaty konferencyjnej.

12. Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział wsesjach wsobotę iwniedzielę,
  • materiały szkoleniowe,
  • przerwy kawowe,
  • lunch (zarówno wsobotę, jak iwniedzielę),
  • transfer autokarem zHotelu NOVOTEL na Tor PARTYNICE

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty opłaty konferencyjnej wprzypadku rezygnacji zuczestnictwa wterminie od5 listopada 2018r. W pozostałych przypadkach, tj. rezygnacji zuczestnictwa wterminie wcześniejszym, organizator zwróci osobie rezygnującej zuczestnictwa 50% wpłaconej opłaty konferencyjnej. Zwrot ww. wymienionej części opłaty konferencyjnej oraz zwrot 100% opłaty konferencyjnej (wwypadku określonym poniżej), nastąpi w terminie siedmiu dni na rachunek bankowy wskazany przez osobę rezygnującą zuczestnictwa wKonferencji.

14. W przypadku rezygnacji zuczestnictwa, wniesiona opłata konferencyjna może zostać przeniesiona na innego Uczestnika, pod warunkiem poinformowania otym Organizatora drogą mailową (na adres: konferencja@hipiatria.pl) najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Konferencji, czyli do dnia 5 listopada 2018 r.

15. W przypadku odwołania Konferencji zprzyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu 100% wpłaconej opłaty konferencyjnej.

16. W przypadku odwołania Konferencji zprzyczyn niezależnych od Organizatora, auniemożliwiających jej przeprowadzenie, Uczestnikowi przysługuje prawo dozwrotu 50% wpłaconej opłaty rejestracyjnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności zaroszczenia odszkodowawcze ztego tytułu. Umowne wyłączenie odpowiedzialności Organizatora następuje zgodnie ztreścią przepisu art.473 kodeksu cywilnego.

17. Organizator ma prawo do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

18. Program Konferencji jest dostępny na stronie internetowej Konferencji (www.konferencja.hipiatria.pl). Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wProgramie, które niezależnie od zakresu nie będą skutkowały odpowiedzialnością organizatora wobec uczestników. Informacje oewentualnych zmianach zostaną przekazane przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej Konferencji (www.konferencja.hipiatria.pl).

III. Bezpieczeństwo i szkody

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty należące do Uczestników, zagubione, pozostawione bądź skradzione wczasie trwania Konferencji. Obowiązek właściwego zabezpieczenia takich przedmiotów obciąża Uczestników.

2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych orazzasad bezpieczeństwa, obowiązujących na terenie Obiektów, wktórych odbywać się będą obrady.

3. Wprzypadku wyrządzenia przez Uczestnika jakiejkolwiek szkody wtrakcie trwania Konferencji, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, związanych zjej naprawą.

IV. Wideorejestrowanie i fotografowanie

1. Uczestnicy Konferencji nie mają prawa do filmowania przebiegu Konferencji i/lubnagrywania głosu oraz rozpowszechniania, szczególnie komercyjnego, treści abstraktów, zawartych wMateriałach Konferencyjnych.

2. Konferencja będzie filmowana ifotografowana przez Organizatora.

3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika narozpowszechnianie (również komercyjne) zdjęć i filmów, które zostały wykonane przez Organizatora lub na jego zlecenie podczas trwania Konferencji iwzwiązku zKonferencją, ana których widoczny jest wizerunek Uczestnika lub utrwalony jego głos. Ponadto Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń majątkowych od Organizatora wzwiązku zrozpowszechnianiem tych nagrań i/lub zdjęć.

V. Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając uczestnictwo w Konferencji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konferencji.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu i/lub przesłania informacji o Konferencji lub Rejestracji.

4. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych iich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych orazprawo docofnięcia zgody na przetwarzanie danych wdowolnym momencie.

5. Wkwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Regulamin wchodzi wżycie zchwilą opublikowania na oficjalnej stronie internetowej Konferencji (www.konferencja.hipiatria.pl)

 


Patronat honorowy
Partnerzy
Organizatorzy